Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch Tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông năm 2021 - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ke-hoach-to-chuc-boi-duong-giao-vien-va-can-bo-qua.pdf (1.88 Mb)
    Download
  • File name: 1-ke-hoach-to-chuc-boi-duong-giao-vien-va-can-bo-qua.docx (8.7 Kb)
    Download
  • File name: 2-ke-hoach-to-chuc-boi-duong-giao-vien-va-can-bo-qua.pdf (5.63 Mb)
    Download