Trường THPT Thạnh Lộc

Không gian Văn Hóa Hồ Chí Minh | Page 1

  • KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH TẠI TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
  • XÂY DỰNG “KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH”

    XÂY DỰNG “KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH”

    21/04/2023
    XÂY DỰNG “KHÔNG GIAN VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH” TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Không gian văn hóa là môi trường văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, gắn liền với một không gian, thời gian, vùng lãnh thổ hay một cộng đồng người cụ thể nào đó. “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là một khu vực địa lý, dân cư cụ thể mà ở đó chứa đựng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.