Trường THPT Thạnh Lộc

Đoàn thể phòng ban

Ban chấp hành công đoàn

Chủ tịch: Thầy Vũ Văn Tuấn

 

Phó chủ tịch: Thầy Trần Văn Tiếp

 

Ủy viên: Thầy Nguyễn Minh Tuấn

 

Ủy viên: Cô Trần Thị Nguyệt Hằng

 

Ủy viên: Cô Bùi Thị Do