Trường THPT Thạnh Lộc

Cơ cấu tổ chức

1. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng:

Phạm Thị Bình

Email: [email protected]

 

Phó Hiệu trưởng

ThầyNguyễn Văn Khanh

Email: [email protected]

 

Phó Hiệu trưởng

Thầy Vũ Ngọc Hải

Email: [email protected]

 

2. CẤP UỶ

1). Cô Phạm Thị Bình              - Bí thư

2). Thầy Nguyễn Văn Khanh   - Phó Bí thư

3). Thầy Phan Tấn Nhật           - Chi ủy viên