Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng tiếng Anh tương đương bậc 3 và bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam năm 2021 (do Sở Nội vụ tổ chức) - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-lop.pdf (1.9 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-lop.xls (4.3 Kb)
    Download
  • File name: 2-ve-viec-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-lop.pdf (312 Kb)
    Download