Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức đối với trường hợp hết thời gian tập sự hoặc không thực hiện chế độ tập sự - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-bo-nhiem-vao-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-ch.pdf (315.9 Kb)
    Download