Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về triển khai Kế hoạch công tác tuyên truyền trong Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-trien-khai-ke-hoach-cong-tac-tuyen-truyen-trong.pdf (460.3 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-trien-khai-ke-hoach-cong-tac-tuyen-truyen-trong.pdf (4.49 Mb)
    Download
  • File name: 2-ve-trien-khai-ke-hoach-cong-tac-tuyen-truyen-trong.pdf (5.12 Mb)
    Download