Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn thư - lưu trữ năm 2021 (do Sở Nội vụ tổ chức) - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-ve-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-lop-boi-d.pdf (255.2 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-lop-boi-d.pdf (340.8 Kb)
    Download
  • File name: 2-ve-cu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tham-du-lop-boi-d.xls (4 Kb)
    Download