Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ .

Căn cứ Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6
năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân;

Căn cứ Kế hoạch số 159/KH-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục;

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Kế hoạch số 6009/KH-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 745/KH-STP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Sở Tư pháp về công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

  Tác giả: Thúy Uyên

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-so-giao-duc-va-dao-tao-ban-hanh-ke-hoach-cong-tac.doc (0 Kb)
    Download
  • File name: 1-so-giao-duc-va-dao-tao-ban-hanh-ke-hoach-cong-tac.pdf (2.59 Mb)
    Download
  • File name: 2-so-giao-duc-va-dao-tao-ban-hanh-ke-hoach-cong-tac.pdf (2.59 Mb)
    Download