Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước và khi học sinh đi học trở lại. - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
 • File name: 0-ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid.pdf (1.47 Mb)
  Download
 • File name: 1-ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid.docx (8.3 Kb)
  Download
 • File name: 2-ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid.doc (0 Kb)
  Download
 • File name: 3-ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid.doc (0 Kb)
  Download