Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh, sinh viên khi học tập trực tuyến và sử dụng môi trường mạng - Sở HCM

Administrator
Về việc tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh, sinh viên khi học tập trực tuyến và sử dụng môi trường mạng

Căn cứ Công văn số 850/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh, sinh viên khi học tập trực tuyến và  sử dụng môi trường mạng;

Căn cứ Kế hoạch số 3035/KH-GDĐT-CTTT ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh, sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025” Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố;

Nhằm bảo vệ học sinh, sinh viên khỏi các tác động tiêu cực khi tham gia học tập trực tuyến và khai thác sử dụng môi trường mạng, tạo môi trường học tập trực tuyến lành mạnh hiệu quả, chất lượng.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai hiệu quả tại đơn vị. Tác giả: Thúy UyênTải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

  • File name: 0-ho-tro-tu-van-tam-ly-ky-nang-phong-chong-bao-luc-b.pdf (1.06 Mb)
    Download
  • File name: 1-ho-tro-tu-van-tam-ly-ky-nang-phong-chong-bao-luc-b.pdf (1.06 Mb)
    Download