Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM » Cơ câu tổ chức

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM » Cơ câu tổ chức

3829/10

Top

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Trường THPT Thạnh Lộc Tp.HCM

Cơ câu tổ chức

1. BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng:

Phạm Thị Bình

Email: 2010.binhpham@gmail.com

 

Phó Hiệu trưởng

ThầyNguyễn Văn Khanh

Email: vkhanhgddt@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Thầy Vũ Ngọc Hải

Email: vungochai45@gmail.com

 

2. Cấp ủy

1). Cô Phạm Thị Bình              - Bí thư

2). Thầy Nguyễn Văn Khanh   - Phó Bí thư

3). Thầy Phan Tấn Nhật           - Chi ủy viên