Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

V/v triển khai thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Administrator