Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

V/v triển khai kê khai tài sản, thu nhâp năm 2020 và những năm tiếp theo - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator
 • File name: 0-vv-trien-khai-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2020-va.pdf (1.22 Mb)
  Download
 • File name: 1-vv-trien-khai-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2020-va.doc (8.3 Kb)
  Download
 • File name: 2-vv-trien-khai-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2020-va.docx (8.3 Kb)
  Download
 • File name: 3-vv-trien-khai-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2020-va.docx (8.3 Kb)
  Download
 • File name: 4-vv-trien-khai-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2020-va.docx (8.2 Kb)
  Download
 • File name: 5-vv-trien-khai-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2020-va.doc (8 Kb)
  Download
 • File name: 6-vv-trien-khai-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2020-va.docx (8.2 Kb)
  Download
 • File name: 7-vv-trien-khai-ke-khai-tai-san-thu-nhap-nam-2020-va.doc (8 Kb)
  Download