Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

V/v tổng hợp báo cáo chi phí lĩnh vực giáo dục và đào tạo phục vụ công tác xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023-2024 và xác định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh. - Phòng KHTC

Administrator