Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

V/v hướng dẫn đối với các trường hợp thuộc diện hợp đồng lao động do Sở Giáo dục và Đào tạo ký kết - Phòng Tổ chức Cán bộ

Administrator
  • File name: 0-vv-huong-dan-doi-voi-cac-truong-hop-thuoc-dien-hop.pdf (1.59 Mb)
    Download
  • File name: 1-vv-huong-dan-doi-voi-cac-truong-hop-thuoc-dien-hop.xlsx (4.2 Kb)
    Download
  • File name: 2-vv-huong-dan-doi-voi-cac-truong-hop-thuoc-dien-hop.xlsx (4.3 Kb)
    Download