Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về yêu cầu báo cáo và thông tin về đất đai tại các đơn vị để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần 2) (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). - Phòng KHTC

Administrator