Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc tổ chức triển khai thực hiện và thanh quyết toán kinh phí chính sách đặc thù hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021-2022 theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố - Phòng KHTC

Administrator