Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn "Nghị định 60/2021/NĐ-CP: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập" của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-to-chuc-lop-tap-huan-huong-dan-nghi-dinh-6.pdf (1.33 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-to-chuc-lop-tap-huan-huong-dan-nghi-dinh-6.pdf (337 Kb)
    Download