Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc thực hiện hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ - Phòng TCCB

Administrator