Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc thực hiện đánh giá, phân loại Quý II năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-thuc-hien-danh-gia-phan-loai-quy-ii-nam-20.pdf (2.58 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-thuc-hien-danh-gia-phan-loai-quy-ii-nam-20.xlsx (0 Kb)
    Download