Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc rà soát thông tin, bổ sung, thay thế GVCC tham gia bồi dưỡng Mô-đun 4, 5, 9 thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - năm 2021 - Phòng TCCB

Administrator
 • File name: 0-ve-viec-ra-soat-thong-tin-bo-sung-thay-the-gvcc-th.pdf (1.29 Mb)
  Download
 • File name: 1-ve-viec-ra-soat-thong-tin-bo-sung-thay-the-gvcc-th.pdf (3.19 Mb)
  Download
 • File name: 2-ve-viec-ra-soat-thong-tin-bo-sung-thay-the-gvcc-th.xlsx (0 Kb)
  Download
 • File name: 3-ve-viec-ra-soat-thong-tin-bo-sung-thay-the-gvcc-th.xlsx (0 Kb)
  Download