Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc nhận diện và tiếp nhận Giấy xác nhận, Giấy chứng nhận cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Administrator