Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc nhắc các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện kê khai phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). - Phòng Kế hoạch Tài chính

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-nhac-cac-don-vi-truc-thuoc-so-giao-duc-va.pdf (1.61 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-nhac-cac-don-vi-truc-thuoc-so-giao-duc-va.pdf (5.12 Mb)
    Download