Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-cong-tac-bao-ve-nen.pdf (56 Kb)
    Download