Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Căn cứ Công văn số 5622/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51