Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc hướng dẫn các trường mầm non trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc thành lập hội đồng trường theo Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Sở HCM

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-huong-dan-cac-truong-mam-non-truc-thuoc-so.pdf (2.01 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-huong-dan-cac-truong-mam-non-truc-thuoc-so.pdf (108 Kb)
    Download
  • File name: 2-ve-viec-huong-dan-cac-truong-mam-non-truc-thuoc-so.pdf (30.51 Mb)
    Download