Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc gửi báo cáo cung cấp thông tin để lập báo cáo tài chính nhà nước theo Thông tư số 133/2018/TT-BTC (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Hiệu trưởng trường Trung cấp, Cao đẳng, Giám đốc TT.GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) - Phòng KHTC

Administrator