Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc đôn đốc các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo thực hiện kê khai phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập); Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng Kế hoạch Tài chính

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-don-doc-cac-don-vi-su-nghiep-nganh-giao-du.doc (8.3 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-don-doc-cac-don-vi-su-nghiep-nganh-giao-du.xlsx (4.3 Kb)
    Download