Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc cung cấp thông tin câp nhật các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá dịch vụ giáo dục trên địa bàn Thành phố (Kính gửi: Hiệu trưởng, Chủ đầu tư trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (ngoài công lập) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-cung-cap-thong-tin-cap-nhat-cac-to-chuc-ca.pdf (1.04 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-cung-cap-thong-tin-cap-nhat-cac-to-chuc-ca.xlsx (4.3 Kb)
    Download