Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về việc báo cáo số liệu giáo dục khuyết tật năm học 2020-2021. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường chuyên biệt; Giám đốc Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật; Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập). - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-viec-bao-cao-so-lieu-giao-duc-khuyet-tat-nam-ho.doc (8.5 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-viec-bao-cao-so-lieu-giao-duc-khuyet-tat-nam-ho.xlsx (0 Kb)
    Download