Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm trang thiết bị và sửa chữa nhỏ năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-trien-khai-thuc-hien-ke-hoach-mua-sam-trang-thi.pdf (1.72 Mb)
    Download