Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về triển khai thực hiện chế độ theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 23/3/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường mầm non trực thuộc Sở) - Phòng Kế hoạch Tài chính

Administrator
  • File name: 0-ve-trien-khai-thuc-hien-che-do-theo-nghi-quyet-so.pdf (1.42 Mb)
    Download