Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về triển khai Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị triển khai, phát động, vận động cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi; đôn đốc, theo dõi, cập nhật, thống kê số liệu thí sinh của đơn vị tham dự thi.