Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố. - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-trien-khai-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho.pdf (1.07 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-trien-khai-chinh-sach-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho.pdf (1021.5 Kb)
    Download