Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về tổ chức thực hiện các khoản thu học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 khi tổ chức đi học lại sau thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 của ngành giáo dục và đào tạo - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-to-chuc-thuc-hien-cac-khoan-thu-hoc-phi-va-cac.pdf (1.73 Mb)
    Download