Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết 58/NQ-CP (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đon vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-tiet-kiem-chi-thuong-xuyen-nam-2021-theo-nghi-q.pdf (4 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-tiet-kiem-chi-thuong-xuyen-nam-2021-theo-nghi-q.pdf (2.78 Mb)
    Download
  • File name: 2-ve-tiet-kiem-chi-thuong-xuyen-nam-2021-theo-nghi-q.xlsx (0 Kb)
    Download