Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu chi khoản thu năm học 2020-2021 của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức, quận, huyện, Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-thu-chi-kh.pdf (1.2 Mb)
    Download