Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về thực hiện ngân sách năm 2021 và triển khai xây dựng dự toán năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-thuc-hien-ngan-sach-nam-2021-va-trien-khai-xay.pdf (3.88 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-thuc-hien-ngan-sach-nam-2021-va-trien-khai-xay.xlsx (4.4 Kb)
    Download
  • File name: 2-ve-thuc-hien-ngan-sach-nam-2021-va-trien-khai-xay.xlsx (4.5 Kb)
    Download