Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 và rà soát tình hình thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6 tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-thuc-hien-de-an-dam-bao-co-so-vat-chat-cho-chuo.pdf (1.17 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-thuc-hien-de-an-dam-bao-co-so-vat-chat-cho-chuo.xls (4.1 Kb)
    Download