Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020 - 2021 - Phòng TCCB

Administrator
 • File name: 0-ve-thuc-hien-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-c.pdf (2.53 Mb)
  Download
 • File name: 1-ve-thuc-hien-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-c.docx (8.8 Kb)
  Download
 • File name: 2-ve-thuc-hien-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-c.docx (8.8 Kb)
  Download
 • File name: 3-ve-thuc-hien-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-c.docx (0 Kb)
  Download
 • File name: 4-ve-thuc-hien-danh-gia-xep-loai-chat-luong-can-bo-c.xlsx (4.6 Kb)
  Download