Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Vê thực hiện đánh giá, phân loại Quý I năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-thuc-hien-danh-gia-phan-loai-quy-i-nam-2021-cua.pdf (863 Kb)
    Download
  • File name: 1-ve-thuc-hien-danh-gia-phan-loai-quy-i-nam-2021-cua.xlsx (4.2 Kb)
    Download