Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về thông báo các nội dung thực hiện việc mua sắm tài sản theo phương thức mua sắm tập trung năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-thong-bao-cac-noi-dung-thuc-hien-viec-mua-sam-t.pdf (2.45 Mb)
    Download