Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc tổ chức các hoạt động, lễ hội, sự kiện - Phòng Chính trị tư tưởng

Administrator
Căn cứ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; Công văn số 3457/UBND-VX ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong việc tổ chức các hoạt động, lễ hội, sự kiện