Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về rà soát, điều chỉnh nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu - Phòng TCCB

Administrator
  • File name: 0-ve-ra-soat-dieu-chinh-noi-dung-ban-ke-khai-tai-san.pdf (5.42 Mb)
    Download
  • File name: 1-ve-ra-soat-dieu-chinh-noi-dung-ban-ke-khai-tai-san.xlsx (4.5 Kb)
    Download