Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về lãnh đạo thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị. - VP Đảng Ủy

Administrator
  • File name: 0-ve-lanh-dao-thuc-hien-thong-bao-ket-luan-so-160-tb.pdf (184.7 Kb)
    Download