Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về hướng dẫn xét công nhận sáng kiến và đề xuất công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT - Văn Phòng Sở

Administrator
Về hướng dẫn xét công nhận sáng kiến và đề xuất công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT

Về hướng dẫn xét công nhận sáng kiến và đề xuất công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng ngành GD&ĐT

File thứ 1: 3463-031221-huong-dan-cong-tac-cong-nha-va-tham-dinh-sang-kien_312202115.pdf
File thứ 2: huong-dan-sang-kien-2021-2022_312202115.docx
File thứ 3: 03-tt-bo-tai-chinh-nguon-kinh-phi-hoat-dong-sang-kien_312202115.pdf
File thứ 4: 06-nq-hdnd-ve-kinh-phi-xet-sang-kien_312202115.pdf
Tác giả: Tô Thị Thúy NgaNguồn tin: Văn phòng Sở