Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học ngoài công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) - Phòng KHTC

Administrator
File thứ 1: 3059-ngay-08112021_811202116.pdf
File thứ 2: 3059-ngay-08112021_811202116.rar
Tác giả: adminNguồn tin: Phòng Kế hoạch Tài chính