Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về hướng dẫn tổ chức thực hiện kinh phí xã hội hóa để triển khai Đề án "Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021-2030" đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022-2023 - Phòng KHTC

Administrator