Trường THPT Thạnh Lộc

Thông tin - Tin tức

Về hướng dẫn hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) - Phòng KHTC

Administrator
  • File name: 0-ve-huong-dan-ho-so-trinh-phe-duyet-ke-hoach-lua-ch.pdf (1.41 Mb)
    Download